GDPR – ochrana osobních údajů

Společnost ProBull, s.r.o., IČO 60323736, se sídlem Nám. T.G.M. 30, Prostějov 796 01 (dále jen „my“), chrání veškeré osobní údaje, poskytnuté kupujícím, před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Rádi bychom Vás touto formou seznámili s některými novými pravidly a informacemi v souvislosti s novou evropskou legislativou na ochranu osobních údajů (nařízení GDPR, které bude v Evropské unii, tudíž i v České republice, účinné od 25. května 2018), neboť bezpečnost Vašich osobních údajů je naše priorita. Zároveň chceme zdůrazni, že i před novými pravidly jsme se řídili legislativou o ochraně osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

  1. Kontaktní údaje, osobní údaje jako e-mailová adresa, telefonní číslo, poštovní adresa
  2. Údaje o Vašich objednávkách, kterými jsou údaje o službách, které jste si objednali.
  3. Údaje o Vašem chování na webu, zejména služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, údaje ze souborů cookies.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Pro vyřízení Vašich objednávek a dotazů v našem kontaktním formuláři a přípravu nabídek v souvislosti s přípravou sezónních akcí a novinek zpracováváme osobní údaje (jméno, příjmení, email, telefon) bez vašeho souhlasu na základě našeho oprávněného zájmu. Nicméně máte právo zasílání odmítnout.

Zasílání nabídek

Pokud při poskytnutí kontaktních údajů nebo kdykoli později neodmítnete zasílání nabídek, můžeme Vaše kontaktní údaje použít pro zasílání nabídek e-mailem nebo jinými elektronickými prostředky. Tyto nabídky se budou týkat pouze našich služeb. Vždy budete mít možnost se z těchto nabídek odhlásit.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci nezávazné přípravy nabídky a objednávání našich služeb, Vašem webovém profilu, pohybu na webu či čtení newsletterů, jsou na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) zpracovávány za účelem vytvoření nejvhodnějších zpráv o aktuálních akcích či jiných sezónních akcích, které Vám jako potenciálním klientům společnosti ProBull zasíláme či které se vám zobrazují na www.ProBull-Teambuilding.cz.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely, které jsou zde popsány. Takovými zpracovateli jsou: poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory; provozovatelé marketingových nástrojů, kteří nám pomáhají s optimalizací webu a personalizací obsahu a nabídek pro vás.

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vy v rámci přípravy nezávazné objednávky či při zasílání jiných dotazů vztahujících se k našim službám.

Předávání údajů mimo EU

V rámci předání údajů příjemcům, uvedeným v části C. „Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?“ můžeme vaše údaje předat také do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor, včetně zemí, které nezajišťují odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Veškeré takové předávání nebudeme uskutečňovat.

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Právo na přístup: Máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

Právo na opravu: Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz: V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování: V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné; vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli); vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo vznést námitku proti zpracování: Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost: Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na e-mail: info@probull.cz, Společnost ProBull, s.r.o., IČO 60323736, se sídlem Nám. T.G.M. 30, Prostějov 796 01. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od podání žádosti. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. 1
Identifikační údaje dodavatele
ProBull s.r.o.,
se sídlem Nám. T.G.Masaryka 208/30, 796 01 Prostějov
IČ: 60323736, DIČ: CZ 60323736
Vedená u Městského soudu v Brně ve složce C 72948

Čl. 2
Vznik smluvního vztahu
Smluvní vztah o realizaci akce (teambuildingu, firemní akce, workshopu apod.) mezi dodavatelem – společností ProBull s.r.o. a objednatelem vzniká na základě uzavření smlouvy o realizaci akce nebo písemným emailovým potvrzením oběma stranami odsouhlasené nabídky.
Všeobecné smluvní podmínky společnosti ProBull s.r.o. jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách 215176.w76.wedos.ws/domains/probull-teambuilding.cz.
Nedílnou součástí nabídky je časový plán akce, rozsah dodávaných služeb (lokalita, program, včetně případných subdodávek, materiální vybavení, doprava) a způsob realizace a organizace, rozsah personálního zajištění a cenový rozpočet s odsouhlasenými částkami. V rozpočtu jsou specifikovány fixní částky a částky účtované dle skutečného množství odběru služeb.
Čl. 3
Povinnosti dodavatele a objednatele
Objednatel se zavazuje:
1. Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k vyjednávání o akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na osobu účastnící se přímo realizace akce a zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu.
2. Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné organizaci akce před realizací akce i v průběhu realizace akce. V průběhu vlastní akce především informace, které by mohly vést k ohrožení bezproblémové realizace akce a bezpečnosti účastníků.
3. Poskytnout informace o pořádané akci účastníkům kurzu, především o lokalitě, časovém plánu, náročnosti akce fyzické i psychické, způsobu a rozsahu stravování, charakteru akce, který by mohl ovlivnit bezpečnost, způsobu dopravy, rozsahu pojištění ze strany zaměstnavatele (zákonné pojištění zaměstnanců).
4. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek neprodleně informovat dodavatele na místě, který neprodleně sjedná nápravu nebo bude objednateli vzniklý nedostatek kompenzovat domluvenou náhradou.
5. Zaplatit dodavateli za služby dohodnutou částku, případně dohodnutou zálohu (viz článek 4)

Dodavatel se zavazuje:
1. Bezchybně zrealizovat program v rozsahu odběratelem odsouhlasené nabídky.
2. Poskytnout dodavateli kontakt na zmocněnou osobu k vyjednávání o akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na hlavního lektora akce účastnícího se přímo realizace akce. Tato osoba je zmocněná ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu. Hlavní lektor akce je k dispozici na telefonu po celou dobu realizace akce.
3. Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné organizaci akce před realizací akce i v průběhu realizace akce. V průběhu vlastní akce především informace, které by mohly vést k ohrožení bezproblémového provedení akce a bezpečnosti účastníků.
4. Před akcí i v průběhu akce informovat odběratele o navýšení rozpočtu v důsledku změn v programu (změny konzultované se zmocněnou osobou odběratele, neočekávané změny či změny vedoucí k vyšší bezpečnosti účastníků).
5. V případě zranění bezprostředně informovat zmocněnou osobu a sepsat zápis o události.
6. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, neprodleně tyto nedostatky na místě odstranit nebo objednateli nedostatek kompenzovat domluvenou náhradou.

Čl. 4
Cena a platební podmínky
1. Rozpočet obsahuje, položkově rozepsané ceny za fixní a proměnné částky.
2. Konečná účtovaná cena, popř. zálohová platba bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele číslo: 19-3657600207/0100 vedený u KB Olomouc.
3. Konečné vyúčtování akce poskytne dodavatel odběrateli v co nejkratší době po skončení realizace akce.

Čl. 5
Kvalifikace a bezpečnost
1. Dodavatel se zavazuje dodat na program lektory, odborné pracovníky či umělce s adekvátním vzděláním, praxí, jazykovým vybavením a certifikáty.
2. Pokud to druh dodávaného programu vyžaduje, dodavatel se tímto zavazuje na realizaci programu použít odpovídající materiál s bezpečnostními atesty či homologacemi.
3. Dodavatel si vyhrazuje právo při špatných povětrnostních podmínkách nebo technických problémech jakéhokoliv důvodu, v rámci zachování bezpečnosti program přerušit, posunout v čase nebo vůbec nezačít. Výše uvedené konzultuje nejprve se zmocněnou osobou odběratele, kterému předloží pádné důvody vedoucí k danému rozhodnutí.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo vyloučit z programu osoby ve stavu, který by ohrozil jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost lektorů nebo ostatních osob a zničení materiálu (pod vlivem únavy, zdravotní indispozice, vlivu alkoholu nebo jiných omamných látek).

Čl. 6
Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)
1. Vyskytnou-li se důvodné okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní realizaci této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila, a to následně:

1.1 V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany objednatele náleží dodavateli storno poplatek takto:
30% ceny kurzu za zrušený kurz 10 dní a méně před plánovaným zahájením kurzu a dále veškeré přímé, již účelně a prokazatelně vynaložené náklady (tj. zálohové platby na hotel či další subdodávky).
50% ceny kurzu za zrušený kurz 5 dní a méně před plánovaným zahájením kurzu a dále veškeré přímé, již účelně a prokazatelně vynaložené náklady (tj. zálohové platby na hotel či subdodávky).
100% ceny kurzu za zrušený kurz 3 dny a méně před zahájením vlastního kurzu a dále veškeré přímé, již účelně a prokazatelně vynaložené náklady (tj. zálohové platby na hotel či subdodávky).
1.2 V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany dodavatele náleží objednateli úhrada případných již vzniklých nákladů, spojených se zabezpečením tohoto programu (zálohy subdodavatelům, nákup materiálu či jiné prokazatelně doložitelné položky)
2. V případě, že objednatel neuhradí dodavateli platbu podle čl. 4, odst. 2. této smlouvy ke dni její splatnosti, je objednatel povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z této částky za každý den prodlení, která je splatná do pěti dnů ode dne výzvy k jejímu uhrazení. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na zákonný úrok z prodlení, případně na náhradu škody tímto dodavateli vzniklé.

Čl. 7
Pojištění
Pojištění dodavatele:
Dodavatel je pojištěn u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Studentská 3, Olomouc.

Rozsah pojištění:
Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu v rozsahu pojistné smlouvy.

Pojištění objednatele:
Na vyžádání připravujeme pro účastníky kurzů úrazové pojištění.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem těchto podmínek. Objednatel souhlasí se zasíláním propagačních materiálů běžným způsobem a v běžném rozsahu. Objednatel souhlasí s použitím fotografií z pořádaných akcí pro použití v propagačních materiálech.