Já jsem textový blok. Klikni na tlačítko úprav ke změně textu. Výplňový text: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Beautiful and Responsive

A design that gets noticed with clean, organized content at its core and a responsive structure adapting to any device. From mobile to desktop your site will always look amazing.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Čl. 1

Identifikační údaje dodavatele

ProBull s.r.o.,
se sídlem Nám. T.G.Masaryka 208/30, 796 01 Prostějov
IČ: 60323736, DIČ: CZ 60323736
Vedená u Městského soudu v Brně ve složce C 72948

Čl. 2

Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah o realizaci akce (teambuildingu, firemní akce, workshopu apod.) mezi dodavatelem – společností ProBull s.r.o. a objednatelem vzniká na základě uzavření smlouvy o realizaci akce nebo písemným emailovým potvrzením oběma stranami odsouhlasené nabídky.

Všeobecné smluvní podmínky společnosti ProBull s.r.o. jsou k dispozici ke stažení na webových stránkách 215176.w76.wedos.ws/domains/probull-teambuilding.cz.

Nedílnou součástí nabídky je časový plán akce, rozsah dodávaných služeb (lokalita, program, včetně případných subdodávek, materiální vybavení, doprava) a způsob realizace a organizace, rozsah personálního zajištění a cenový rozpočet s odsouhlasenými částkami. V rozpočtu jsou specifikovány fixní částky a částky účtované dle skutečného množství odběru služeb.

Čl. 3

Povinnosti dodavatele a objednatele

Objednatel se zavazuje:

 1. Poskytnout dodavateli kontakt na osobu zmocněnou k vyjednávání o akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na osobu účastnící se přímo realizace akce a zmocněnou ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu.

 2. Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné organizaci akce před realizací akce i v průběhu realizace akce. V průběhu vlastní akce především informace, které by mohly vést k ohrožení bezproblémové realizace akce a bezpečnosti účastníků.

 3. Poskytnout informace o pořádané akci účastníkům kurzu, především o lokalitě, časovém plánu, náročnosti akce fyzické i psychické, způsobu a rozsahu stravování, charakteru akce, který by mohl ovlivnit bezpečnost, způsobu dopravy, rozsahu pojištění ze strany zaměstnavatele (zákonné pojištění zaměstnanců).

 4. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek neprodleně informovat dodavatele na místě, který neprodleně sjedná nápravu nebo bude objednateli vzniklý nedostatek kompenzovat domluvenou náhradou.

 5. Zaplatit dodavateli za služby dohodnutou částku, případně dohodnutou zálohu (viz článek 4)

Dodavatel se zavazuje:

 1. Bezchybně zrealizovat program v rozsahu odběratelem odsouhlasené nabídky.

 2. Poskytnout dodavateli kontakt na zmocněnou osobu k vyjednávání o akci a odsouhlasení rozpočtu a kontakt na hlavního lektora akce účastnícího se přímo realizace akce. Tato osoba je zmocněná ke komunikaci a odsouhlasení případných změn v průběhu realizace akce. Kontaktem se rozumí emailová adresa a číslo mobilního telefonu. Hlavní lektor akce je k dispozici na telefonu po celou dobu realizace akce.

 3. Poskytnout informace potřebné k úspěšné a bezpečné organizaci akce před realizací akce i v průběhu realizace akce. V průběhu vlastní akce především informace, které by mohly vést k ohrožení bezproblémového provedení akce a bezpečnosti účastníků.

 4. Před akcí i v průběhu akce informovat odběratele o navýšení rozpočtu v důsledku změn v programu (změny konzultované se zmocněnou osobou odběratele, neočekávané změny či změny vedoucí k vyšší bezpečnosti účastníků).

 5. V případě zranění bezprostředně informovat zmocněnou osobu a sepsat zápis o události.

 6. V případě zjištění nedostatků ze strany dodavatele a jeho subdodávek, neprodleně tyto nedostatky na místě odstranit nebo objednateli nedostatek kompenzovat domluvenou náhradou.

Čl. 4

Cena a platební podmínky

 1. Rozpočet obsahuje, položkově rozepsané ceny za fixní a proměnné částky.

 2. Konečná účtovaná cena, popř. zálohová platba bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele číslo: 19-3657600207/0100 vedený u KB Olomouc.

 3. Konečné vyúčtování akce poskytne dodavatel odběrateli v co nejkratší době po skončení realizace akce.

Čl. 5

Kvalifikace a bezpečnost

 1. Dodavatel se zavazuje dodat na program lektory, odborné pracovníky či umělce s adekvátním vzděláním, praxí, jazykovým vybavením a certifikáty.

 2. Pokud to druh dodávaného programu vyžaduje, dodavatel se tímto zavazuje na realizaci programu použít odpovídající materiál s bezpečnostními atesty či homologacemi.

 3. Dodavatel si vyhrazuje právo při špatných povětrnostních podmínkách nebo technických problémech jakéhokoliv důvodu, v rámci zachování bezpečnosti program přerušit, posunout v čase nebo vůbec nezačít. Výše uvedené konzultuje nejprve se zmocněnou osobou odběratele, kterému předloží pádné důvody vedoucí k danému rozhodnutí.

 4. Dodavatel si vyhrazuje právo vyloučit z programu osoby ve stavu, který by ohrozil jejich vlastní bezpečnost, bezpečnost lektorů nebo ostatních osob a zničení materiálu (pod vlivem únavy, zdravotní indispozice, vlivu alkoholu nebo jiných omamných látek).

Čl. 6

Odstoupení od smlouvy a odstupné (stornopoplatky)

 1. Vyskytnou-li se důvodné okolnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní realizaci této smlouvy, jsou povinny se o tom bez zbytečného prodlení informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá nárok na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila, a to následně:

  1. V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany objednatele náleží dodavateli storno poplatek takto:

 • 30% ceny kurzu za zrušený kurz 10 dní a méně před plánovaným zahájením kurzu a dále veškeré přímé, již účelně a prokazatelně vynaložené náklady (tj. zálohové platby na hotel či další subdodávky).

 • 50% ceny kurzu za zrušený kurz 5 dní a méně před plánovaným zahájením kurzu a dále veškeré přímé, již účelně a prokazatelně vynaložené náklady (tj. zálohové platby na hotel či subdodávky).

 • 100% ceny kurzu za zrušený kurz 3 dny a méně před zahájením vlastního kurzu a dále veškeré přímé, již účelně a prokazatelně vynaložené náklady (tj. zálohové platby na hotel či subdodávky).

  1. V případě zrušení předem dohodnutého termínu ze strany dodavatele náleží objednateli úhrada případných již vzniklých nákladů, spojených se zabezpečením tohoto programu (zálohy subdodavatelům, nákup materiálu či jiné prokazatelně doložitelné položky)

 1. V případě, že objednatel neuhradí dodavateli platbu podle čl. 4, odst. 2. této smlouvy ke dni její splatnosti, je objednatel povinen dodavateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z této částky za každý den prodlení, která je splatná do pěti dnů ode dne výzvy k jejímu uhrazení. Sjednáním této smluvní pokuty není dotčen nárok dodavatele na zákonný úrok z prodlení, případně na náhradu škody tímto dodavateli vzniklé.

Čl. 7

Pojištění

Pojištění dodavatele:

Dodavatel je pojištěn u společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Studentská 3, Olomouc.

Rozsah pojištění:

Pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu v rozsahu pojistné smlouvy.

Pojištění objednatele:

Na vyžádání připravujeme pro účastníky kurzů úrazové pojištění.

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem těchto podmínek. Objednatel souhlasí se zasíláním propagačních materiálů běžným způsobem a v běžném rozsahu. Objednatel souhlasí s použitím fotografií z pořádaných akcí pro použití v propagačních materiálech.

Build Content with Visual Composer

Enhance your layout and easily build content with Visual Composer. With an intuitive drag and drop interface for generating content, images, icons and more. Break free of the limitations in other themes and build your website, your way.

 

Beautiful Content Sliders with Slider Revolution!

Featuring the top WordPress plugin, Slider Revolution, you can build amazing layered slide shows. Engage your visitors and catch their attention. Add a slider to any page, post… even the home page!

 

Infinite Style Possibilities

Apply unlimited color options, layouts and styles using Vellum. The theme has been specially designed to be personalized just for you. Vellum has everything you need and more for your custom website.

Contact Form Builder

Make custom contact forms with the fields you choose. Create as many as your site needs, each being different or use the same form many times. There’s even a built in CAPTCHA for blocking spam.

Dynamic Layout Manager

Custom layouts, sidebars, headers and footers anywhere on your site. Build your website the way you want with the drag and drop layout manager.  Set your column widths, select content sources, apply custom skins and much more. It’s easy to use and lets you build your own layouts quickly without editing any files.

Mix and match headers and footers with any layout or create something custom. Easy to manage and granular control over the complete site. You can update entire sections with a singe change or apply new layouts to a category or other area with a click of the mouse.

Post Formats for Blogs and Portfolios

Select your post format using the custom interface with specialized fields for different media. Use images, galleries for slide shows, audio files, self-hosted video, YouTube, Vimeo, Links and Quotes. Each format has a custom styled blog post to feature the selected media.